යාළුවෝ යාළුවෝ... මාළුවෝ..

මේක මේ ආව ෆෝවර්ඩ් එකක්... ඒත් මරු කතාව...

ඔයාලා මෙහෙම දේවල් දැකලා තියනවාද? මං නං දැකලා තියනවා.. මං හිතන්නෙ ඉස්සර කාලෙත් තිබිලා තියනවා..ඒකනෙ කතාවක් හියෙන්නෙ " නඩුත් හාමුදුරුවන්ගෙ.. බඩුත් හාමුදුරුවන්ගෙ කියලා "
ධර්ම ද්වීපයට තෙරුවන් සරණයි!!! උපුල්වන් දෙවියන්ගේ රැකවරණයි!!!

0 comments:

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...