පහන්මාගමනය සහ හඳපාන හීන වීම..

Comments: (0)
පුර හඳ පානෙ රවුමක් යන්න හම්බුනේ හරියටම අවුරුදු දෙකහමාරකට විතර පස්සෙ. ඒකට හේතුව තමයි පහන්මාගමනය.. දැන් ඉතින් ආයෙත් නිතර දෙවේලෙ තරුවක් පැළඳගෙන ඇවිදින පුරහඳ දකින්න පුළුවන්.