පහන්මාගමනය සහ හඳපාන හීන වීම..

පුර හඳ පානෙ රවුමක් යන්න හම්බුනේ හරියටම අවුරුදු දෙකහමාරකට විතර පස්සෙ. ඒකට හේතුව තමයි පහන්මාගමනය.. දැන් ඉතින් ආයෙත් නිතර දෙවේලෙ තරුවක් පැළඳගෙන ඇවිදින පුරහඳ දකින්න පුළුවන්.

0 comments:

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...